Strona główna

STATUT


Rozdział I


Postanowienia ogólne

§1
 

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Etyczne w dalszych postanowieniach niniejszego statutu zwane będzie Towarzystwem

§2
      
 1. 1. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieoznaczony.    
 2. 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), zwanej dalej “Ustawą” oraz niniejszego statutu, zwanego dalej “Statutem”.

§3
 

Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych i w zakresie przewidzianym przez Ustawę osób prawnych, zawiązanym dla realizacji celów, o których mowa w Rozdziale II Statutu.

§4
      
 1. Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.    
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5
      
 1. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o  podobnych celach.    
 2. Towarzystwo może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać porozumienia o współdziałaniu.

§6
      
 1. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.    
 2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwa może zatrudniać pracowników.    
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

§7
 

Towarzystwo ma prawo posiadać i używać odznaki oraz pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.

 


Rozdział II


Cele i środki ich realizacji

§8
 
      
 1. Celem Towarzystwa jest:    
           
  1. upowszechnianie światowego dorobku z zakresu etyki normatywnej, opisowej i metaetyki,        
  2. wspieranie krajowych badań w zakresie etyki oraz popularyzacja ich wyników,        
  3. inicjowanie publicznych dyskusji wokół dylematów moralnych,        
  4. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy moralne,        
  5. stwarzanie warunków dla integracji środowiska etyków w instytucjach  naukowych, edukacyjnych i oświatowych,        
  6. uczenie rozumienia innych niż własne wyborów moralnych,        
  7. upowszechnianie poprawnych standardów argumentacji etycznej.    

          

 2. Towarzystwo swoje cele realizuje poprzez:    
           
  1. współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz z osobami prywatnymi,        
  2. prowadzenie działalności wydawniczej, warsztatów, konferencji,        
  3. prowadzenie klubów dyskusyjnych wraz z asortymentem gastronomicznym,        
  4. wspieranie inicjatyw uczniów, studentów oraz pracowników naukowych,        
  5. organizowanie i współorganizowanie projektów w ramach współpracy z innymi podmiotami życia publicznego.     

   


Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
      
 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące lub mające siedzibę w Polsce lub za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Towarzystwa.    
 2. Towarzystwo posiada członków:    
           
  1. zwyczajnych,        
  2. wspierających,         
  3. honorowych.             

          

 3. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, spełniające wymogi określone w Ustawie i w Statucie.          
 4. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, spełniające wymogi określone w Ustawie i w Statucie.          
 5. Członkami honorowymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, spełniające wymogi określone w Ustawie i w Statucie.          
 6. Członkostwo w Towarzystwie jest dobrowolne; członek może zrezygnować z przynależności bez podania przyczyn i w dowolnym czasie.          
 7. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.          
 8. Ilekroć w Statucie oraz uchwałach jego organów będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członkostwa zwyczajnego.

§ 10
      
 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która:      
           
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,         
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,         
  3. uiści wpisowe w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zebrania Członków.    

      

 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Towarzystwa podejmuje Zarząd w drodze uchwały.      
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia przysługuje, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o uchwale, prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, które rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.     
 4. Osoba, której odmówiono przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, może ponownie ubiegać się o przyjęcie na członka Towarzystwa nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od ostatecznej uchwały odmawiającej przyjęcia.  

  

§ 11
 
      
 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana statutową działalnością Towarzystwa, która deklaruje stałą i bezinteresowną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.     
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej specjalnej deklaracji określającej rodzaj pomocy o której mowa w ust. 1, na podstawie uchwały Zarządu.     
 3. Do uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie poprzedzającym stosuje się § 10 ust. 2-4.      
 4. Członkostwo wspierające ustaje po roku zaprzestania świadczenia pomocy. Ustanie członkostwa stwierdza zarząd w drodze uchwały. Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 12
 
      
 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.      
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na uzasadniony wniosek Zarządu lub 10 członków Towarzystwa.      
 3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna, co nie wyklucza ponownego złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.  

§ 13
      
 1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:      
           
  1. brania czynnego udziału w pracach Towarzystwa         
  2. udziału w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystościach Towarzystwa         
  3. korzystania z pomocy Towarzystwa w sprawach należących do jego zadań,          
  4. zgłaszanie opinii, wniosków, postulatów i zapytań do władz Towarzystwa,          
  5. korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Towarzystwa          
  6. posiadania legitymacji Towarzystwa i noszenia odznaki Towarzystwa,          
  7. korzystania z rekomendacji Towarzystwa,          
  8. przeglądania, w siedzibie Towarzystwa, protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania oraz Księgi Uchwał Zarządu,          
  9. wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa.    
 2. Do obowiązków członka zwyczajnego Towarzystwa należy:
       
  1. współdziałanie przy realizacji celów i zadań Towarzystwa,      
  2. uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków,      
  3. przestrzeganie Statutu, regulaminów oraz uchwał Towarzystwa,      
  4. terminowe płacenie składek członkowskich,      
  5. dbanie o dobre imię Towarzystwa.
 3. Zarząd może w szczególnie uzasadnionym wypadku, zwolnić na czas określony członka Towarzystwa z obowiązku płacenia składek członkowskich. Uchwała Zarządu wskazuje okres oraz datę wygaśnięcia zwolnienia.  

§ 14
      
 1. 1. Członek wspierający ma prawa określone w § 13 ust.1 pkt. a)-g) oraz prawo:    
           
  1. wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Towarzystwa,          
  2. uczestniczyć z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,          
  3. wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawniania funkcjonowania Towarzystwa,          
  4. uzyskać w sprawozdaniu rocznym informacje o sposobie wykorzystania jego wsparcia.    

      

 2. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Towarzystwa do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej, a także przestrzeganie Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa i dbanie o dobre imię Towarzystwa  i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia     
 3. Członek wspierający nie ma prawa wyborczego.  

§ 15
      
 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.      
 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków oraz w posiedzeniach Zarządu.      
 3. W zakresie obowiązków nie jest związany żadnymi zobowiązaniami wobec Towarzystwa, z wyjątkiem dbania o dobre imię Towarzystwa i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.      
 4. Członek honorowy przyjmuje tytuł dobrowolnie, na czas nieokreślony oraz może zrezygnować z tytułu bez podawania przyczyn, w dowolnym czasie.     

§ 16
      
 1. Członkostwo w Towarzystwa ustaje wskutek:      
           
  1. zgłoszonego na piśmie dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,          
  2. wykluczenia z  Towarzystwa uchwałą Zarządu,          
  3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.    

      

 2. Członek może zostać wykluczony z Towarzystwa w razie:   
       
  1. rażącego lub notorycznego naruszania Statutu, regulaminów lub uchwał władz Towarzystwa      
  2. umyślnego działania na szkodę Towarzystwa,      
  3. pozbawienia praw publicznych, na mocy prawomocnego wyroku sądu,      
  4. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach  Towarzystwa,      
  5. nieuiszczenia składek członkowskich pomimo pisemnego upomnienia Zarządu i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu na ich opłacenie.
 3. Wykluczenie z Towarzystwa następuje na wniosek członka Zarządu, na mocy uchwały Zarządu przyjętej jednogłośnie  w obecności co najmniej 3/5 członków Zarządu po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego oraz zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.
 4. Utrata członkostwa wspierającego następuje z przyczyn określonych w ust. 1, przy czym uchwała Zarządu o wykluczeniu może być podjęta z przyczyn określonych w ust. 2 pkt a)-c)  
 5. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z  Towarzystwa przysługuje odwołanie w trybie określonym w § 10 ust. 3.  
 6. Utrata członkostwa honorowego następuje z przyczyn określonych w ust. 1 pkt c)  oraz w przypadku rezygnacji z tytułu członka honorowego lub pozbawienia członkostwa honorowego. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków na uzasadniony wniosek Zarządu, a w szczególności z powodu naruszenia obowiązków, o których mowa w § 15 ust. 3.  
 7. Osobę, przeciwko której toczy się postępowanie karne, Zarząd  Towarzystwa może zawiesić w prawach członka.

Rozdział IV

Władze  Towarzystwa 

 

§ 17
      
 1. 1.      Władzami  Towarzystwa są następujące organy:       
           
  1. Walne Zebranie Członków,          
  2. Zarząd,          
  3. Komisja Rewizyjna.      

      

 2. Organy wymienione w ust. 1 pkt. b) i c) są wybieralne i mają charakter kadencyjny.      
 3. Kadencja organów  Towarzystwa, o których mowa w ust. 2, trwa cztety lata i wygasa z chwilą rozpatrzenia i przyjęcia lub odrzucenia przez Walne Zebranie Członków końcowego sprawozdania z ich działalności.      
 4. Po odwołaniu, rezygnacji lub śmierci członka lub członków organów  Towarzystwa, o których mowa w ust. 2, w ciągu miesiąca należy powołać ich następców.  

§ 18
      
 1. Organy mają charakter kolegialny i podejmują swoje decyzje w formie uchwał.      
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy statutowo określonej liczby członków, chyba że Statut stanowi inaczej.      
 3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.      
 4. Organy kolegialne  Towarzystwa działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.  

Rozdział V

Walne Zebranie Członków 

§ 19
 
      
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą  Towarzystwa o charakterze przedstawicielskim oraz uprawnieniach stanowiących.      
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:      
           
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,          
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz honorowi.      

§ 20 
      
 1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:       
           
  1. określanie głównych kierunków działań i rozwoju  Towarzystwa,          
  2. wybór Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,          
  3. rozpatrywanie i przyznawanie lub odrzucanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji, a także sprawozdań finansowych,          
  4. odwoływanie Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej  Towarzystwa przed upływem kadencji,          
  5. coroczne ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,          
  6. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu          
  7. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego  Towarzystwa,          
  8. podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia  Towarzystwa do związku stowarzyszeń,          
  9. podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego  Towarzystwa.      

      

 2. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, nie zastrzeżoną do właściwości innych organów Towarzystwa oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.

 

§ 21
 
      
 1. 1.       Walne Zebranie Członków  Towarzystwa może być:      
           
  1. zwyczajne,         
  2. nadzwyczajne.     

      

 2. Walne Zebranie Członków, zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne, zwołuje Zarząd:      
           
  1. raz w roku w roku (posiedzenie zwyczajne),          
  2. w każdym czasie, na pisemny i uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Stowarzyszenia lub z inicjatywy własnej Zarządu (posiedzenie nadzwyczajne). 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą uprawnieni uznali za ważną dla  Towarzystwa.      

      

 3. Termin, porządek obrad i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz sposób jego przygotowania określa Zarząd  Towarzystwa, z tym że nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków winno być zwołane w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.      
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.      
 5. Każdy członek  Towarzystwa ma prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na tydzień przed proponowanym terminem Walnego Zebrania Członków.  

 

§ 22 
      
 1. 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:    
           
  1. w pierwszym terminie – na zasadach określonych w § 18 ust. 2,          
  2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,          
  3. bez odbycia Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.     

      

 2. Głosowanie jest jawne. Jednakże tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Stowarzyszenia, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych członków Towarzystwa    
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów prowadzonej przez Sekretarza Towarzystwa i podpisane przez członków Zarządu      
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte z naruszeniem postanowień Statutu są nieważne.  

 

§ 23 
      
 1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienie wszystkich członków  Towarzystwa.    
 2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zebrania Członków.      
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

Rozdział VI

Zarząd  Towarzystwa

§ 24 
      
 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającymTowarzystwa     
 2. Zarząd składa się z 5 osób, wywodzących się spośród członków Towarzystwa:    
           
  1. Prezesa  Towarzystwa,          
  2. Zastępca Prezesa          
  3. Skarbnika,          
  4. Sekretarz          
  5. dwóch członków Zarządu.     

      

 3. Członkowie Zarządu wymienieni w ust. 2 pkt a)-e) są powoływani obligatoryjnie.  

§ 25
      
 1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Towarzystwa wynikających ze Statutu oraz kierunków działań i rozwoju  Towarzystwa przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.      
 2. Do zadań Zarządu należy:    
           
  1. realizacja celów  Towarzystwa oraz określanie szczegółowych sposobów ich realizacji;          
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,         
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,         
  4. prowadzenie ewidencji członków,         
  5. uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz sporządzenie sprawozdań   z ich wykonania,         
  6. sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,         
  7. sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności,         
  8. sprawowanie zarządu nad majątkiem  Towarzystwa,         
  9. reprezentowanie  Towarzystwa na zewnątrz również poprzez powołanych przez siebie pełnomocników,         
  10. opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych  Towarzystwa,         
  11. wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w  Towarzystwa,         
  12. określenie emblematu i legitymacji członkowskiej oraz treści deklaracji członkowskiej,        
  13. promocja  Towarzystwa i jego działalności;      

 

§ 26 
      
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż sześć miesięcy     
 2. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane, jeżeli domaga się tego co najmniej trzech członków Zarządu.        
 3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienie wszystkich jego członków, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadkach uzasadnionych posiedzenia mogą być zwoływane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.      
 4. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.      
 5. Wszelkie uchwały Zarządu wpisywane są do prowadzonej przez Sekretarza Towarzystwa Księgi Uchwał.      
 6. Do uchwał Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 25.000 złotych, a także dotyczących zbycia lub obciążenia mienia  Towarzystwa, wymagana jest większość 2/3 głosów członków Zarządu w obecności ponad połowy członków Zarządu.      
 7. Ważne i ostateczne są uchwały Zarządu podjęte zgodnie z postanowieniami Statutu, które w razie przysługiwania odwołania, zostały utrzymane w mocy przez Walne Zebranie Członków lub co do których termin do wniesienia odwołania upłynął bezskutecznie.  

§ 27
      
 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątko­wych i niemajątkowych upoważnieni są dwuosobowo wszyscy Człon­kowie Zarządu:     
 2. Do poszczególnych czynności można ustanowić pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego, z określeniem daty wygaśnięcia pełnomocnictwa.      
 3. Sekretarz Zarządu zobowiązany jest do zajmowania się sprawami bieżącymi. Sporządza protokoły z posiedzeń i odpowiada za prowadze­nie listy członków      
 4. Skarbnik czuwa nad finansami Towarzystwa. Zobowiązany jest do składania sprawozdania przed Komisją Rewizyjną i Walnym Zebraniem Członków

 

§ 28

Odwołany Prezes  Towarzystwa, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, lub członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania rocznego lub końcowego Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji.   

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§ 29
      
 1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym powoływanym przez Walne Zebranie Członków spośród osób nie będących członkami Zarządu.     
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku i są zwoływane przez przewodniczącego Komisji. Działalność Komisji Rewizyjnej jest jawna.      
 3. Walne Zebranie Członków może odwołać wszystkich lub poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na uzasadniony wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.      
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Komisji  

§ 30
      
 1. 1. Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli bieżącej działalności finansowej  Towarzystwa.      
 2. 2.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również:      
           
  1. zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych oraz w razie bezczynności Zarządu,          
  2. coroczne składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,      

      

 3. W czasie wykonywania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów  Towarzystwa.      
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady tworzenia i organizacji oddziałów Towarzystwa

§ 31
      
 1. Towarzystwo może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.    
 2. Oddziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej i podlegają Zarządowi oraz kontroli Komisji Rewizyjnej.      
 3. Odziały prowadza działalność naukową, dydaktyczną oraz społeczną zgodnie z wytycznymi Towarzystwa.

§ 32 

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Towarzystwa działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Towarzystwa.

§ 33
      
 1. 1. Władze oddziału to:    
           
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,        
  2. Zarząd Oddziału,        
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.    

      

 2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie wyznaczonym w tym samum dniu, bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.    
 3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Towarzystwa trwa 3 lata.    
 4. W razie, gdy skład władz Oddziału Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.  

§ 34
      
 1. Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.    
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.     
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
       
  1. z własnej inicjatywy,    
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,    
  3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Towarzystwa  
 4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
       
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,    
  2. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Towarzystwa,    
  3. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,    
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,    
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,    
  6. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Towarzystwa.  
 5. Zarządu Oddziału Towarzystwa
       
  1. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd w składzie pięcioosobowym: prezes Oddziału, wiceprezes, sekretarz i członkowie Zarządu Oddziału.    
  2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.  
 6. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
       
  1. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Towarzystwa,    
  2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Towarzystwa,    
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Towarzystwa,    
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,    
  5. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Towarzystwa,    
  6. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,    
  7. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Towarzystwa. 7. Komisja Rewizyjna Oddziału
 7. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 8. Komisja Rewizyjna składa się z 3: Przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji
 9. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
       
  1. kontrola całokształtu działalności Oddziału Towarzystwa,    
  2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,    
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Towarzystwa i Zarządu Oddziału,    
  4. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,    
  5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,    
  6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału    
  7. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Towarzystwa

§ 35
      
 1. Zarząd Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Towarzystwa mogą zaszkodzić wizerunkowi Towarzystwa.    
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa może podjąć także Walne Zebranie Członków Towarzystwa kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Towarzystwa.

Rozdział IX

Majątek Towarzystwa 

§ 36
      
 1. Majątek  Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe, prawa i wartości niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.     
 2. Majątek  Towarzystwa pochodzi z:    
           
  1. składek członkowskich,          
  2. dochodów z własnej działalności,          
  3. dochodów z majątku Towarzystwa,          
  4. darowizn, spadków i zapisów,          
  5. subwencji i dotacji,      

      

 3. Majątek Towarzystwa przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.      
 4. Towarzystwo może nieodpłatnie przyjmować i otrzymywać na własność lub użytkowanie mienie ruchome i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.      
 5. Wpływy z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane tylko na realizację zadań statutowych  Towarzystwa      
 6. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym  Towarzystwa jest rok kalendarzowy.      
 7. Majątek  Towarzystwa nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.      
 8. Majątek  Towarzystwa nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.  

§ 37
      
 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie  Towarzystwa lub lokatach oraz innych formach depozytu, których właścicielem jest  Towarzystwo    
 2. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.  

 

§ 38
 

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział X

Zmiany w Statucie, likwidacja  Towarzystwa 

§ 39
      
 1. Rozwiązane  Towarzystwa oraz zmiana Statutu mogą zostać dokonane na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków  Towarzystwa podczas Walnego Zebrania Członków.      
 2. Projekt zmian zawartych we wniosku przyjmowany jest większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.      
 3. Rozwiązanie  Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, przyjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków zwykłych przy obecności co najmniej połowie uprawnionych.      
 4. Uchwały w sprawie: rozwiązania  Towarzystwa i zmiany Statutu, nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.  

§ 40
      
 1. Zmiana Statutu  Towarzystwa nie może dotyczyć jego podstawowego celu.      
 2. Organem uprawnionym do dokonania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.  

§ 41
      
 1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.     
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania  Towarzystwa określa:  
       
  1. przeznaczenie majątku  Towarzystwa,      
  2. podstawowe zasady likwidacji.  
 3. Likwidatorem Towarzystwa jest ostatni Zarząd, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.  

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 42

W ciągu dwóch miesiący od wejścia w życie Statutu Komitet Założycielski jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków  Towarzystwa, na którym zostanie podana informacja o procesie rejestracji oraz zostanie przyjęty plan działania  Towarzystwa na pierwszy rok działalności.  

§ 43

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy.

§ 44 

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się wpisu  Towarzystwa do Krajowego Rejestru Sądowego.